Privacyverklaring Stichting Haptonomisch Contact

Doel en reikwijdte van het privacyreglement

Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die Stichting Haptonomisch Contact heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van persoonsgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

Regels

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

a) Deze website maakt geen gebruik van cookies, er worden alleen persoonsgegevens verzameld die bewust doorgegeven worden via het inschrijven voor de nieuwsbrief of het invullen van het contactformulier.
b) Voor de nieuwsbrief worden naam en mailadres opgeslagen. Ben je geabonneerd op de nieuwsbrief? Dan kun je je altijd uitschrijven via een link onderaan de eerstvolgende nieuwsbrief of door ons een bericht te sturen.
c) Gegevens doorgegeven via het contactformulier komen binnen via mail en worden alleen gebruikt voor het opnemen van contact, indien het geen (nieuwe) abonnee betreft worden deze gegevens daarna weer verwijderd.
d) Haptonomisch Contact verwerkt alleen persoonsgegevens t.b.v. de abonnee administratie, deze gegevens worden ons door de abonnees aangeleverd op de door hen gekozen manier: via mail, contactformulier, telefonisch of via een prive bericht op Social media. De mails en/of priveberichten worden na verwerking verwijderd indien deze persoonsgegevens bevatten. In de abonnee administratie leggen wij vast: NAW, geslacht, telefoonnummer en mailadres.
e) Gegevens in de abonnee administratie worden na beëindiging van het abonnement minimaal 7 jaar bewaard i.v.m. financiële administratie en de belastingdienst.
f) Iedereen wordt geïnformeerd over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door Stichting Haptonomisch Contact via deze privacyverklaring op de website.

Delen van persoonsgegevens

a) Haptonomisch Contact maakt gebruik van software voor de nieuwsbrief en de abonnee administratie. Met deze software leveranciers is een verwerkers overeenkomst afgesloten.
b) De NAW-gegevens van abonnees worden via een adresbestand gedeeld met de uitgever van het tijdschrift, dit om de tijdschriften te kunnen versturen.

Beveiligen van persoonsgegevens

a) De website van Haptonomisch Contact is beveiligd met een betrouwbaar SSL-certificaat.
b) Het programma waar de nieuwsbrief gegevens worden bewaard is dubbel beveiligd met wachtwoord en bij inloggen te genereren code
c) Het programma waar de abonnee gegevens worden bewaard is beveiligd met een wachtwoord, alleen secretaris en penningmeester van de Stichting Haptonomisch Contact kunnen deze gegevens via hun eigen beveiligde gebruikersaccount verwerken en inzien.

Rechten van de abonnee

a) De abonnee kan verzoeken om wijziging of verwijdering van de verzamelde en verwerkte gegevens.
b) Recht op verwijdering kan door Haptonomisch Contact worden geweigerd voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van een aanmerkelijk belang van een ander en/of in geval bewaring op grond van een (wettelijk) voorschrift vereist is.
c) Wanneer een abonnee vindt dat dit reglement door Haptonomisch Contact niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij Haptonomisch Contact.
d) Daar waar de abonnee zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.